SKÄL: Loppu käännöstieteen marginalisoinnille!

Kannanotto 31.3.2015 vapaa julkaistavaksi

Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry (SKÄL) katsoo tarpeelliseksi ottaa kantaa Suomen yliopistot UNIFI ry:n Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi -loppuraportin käännöstiedettä koskeviin osuuksiin. SKÄL:on mielestä raportissa käsiteltävistä asioista on tärkeää keskustella, mutta osa raportin ehdotuksista on mielestämme perusteltu puutteellisesti tai jää liian yleiselle tasolle.

Loppuraportissa ehdotetaan, että ”käännöstieteessä tehdään yhä enemmän yhteistyötä kieliaineiden ja muiden alojen oppiaineiden kanssa”. SKÄL pitää tämän kaltaista yhteistyötä toivottavana, mutta korostaa, että yhteistyön määrää tärkeämpää on sen laatu. Yhteistyön lisäämisen retoriikkaa ei tule käyttää perusteena käännöstieteen opetuksen nykyistä vahvemmalle integroinnille kieliaineisiin ja käännöstieteen marginalisoinnille yliopistoissa. Trendi, jossa tutkinnoista halutaan entistä laaja-alaisempia, uhkaa kaventaa kääntämisen opetuksen niin vähäiseksi osaksi tutkintoja, että uusilla tutkinnoilla valmistuvien kompetenssi on uhattuna. Tämä kehitys on pysäytettävä.

Kääntäminen ja tulkkaus on vaativa ja monipuolinen ala. Sillä tarvittava osaaminen saavutetaan vasta usean vuoden opiskelulla, joka sisältää muun muassa kielitaidon kehittämistä, käännöstiedettä, kulttuurienvälistä viestintää, erikoisalatuntemusta ja kääntämisen harjoituskursseja. Kun teoria ja käytäntö opitaan samaan aikaan, ne nivoutuvat luontevaksi kokonaisuudeksi. Näitä kaikkia on syytä sisällyttää sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon.

SKÄL suhtautuu skeptisesti myös profiloinnin nimissä tehtävään oppiaineiden alasajoon. Puheenjohtaja Elli Kostiainen muistuttaa, että käännöstieteen opiskelijoille on työelämässä suureksi eduksi usean kielen osaaminen. Kielivalikoiman kaventaminen väistämättä kaventaa myös mahdollisuuksia löytää tutkintoonsa itselleen sopiva kieliyhdistelmä. Toivomme, että käännöstieteen opetusta tarjoavat yliopistot ottavat tämän huomioon UNIFIn raporttia lukiessaan ja muistavat, että päätös on lopulta autonomisten yliopistojen käsissä.

Olemme varovaisen positiivisia tulkkauskoulutuksen järjestämiseen liittyvää ehdotusta kohtaan. Tuemme asian selvittämistä perusteellisesti ja pidämme uusia avauksia asiassa tervetulleina.

Toivomme, että koulutuksen kehittämistä jatketaan rakentavassa yhteistyössä myös opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Lisätietoja antavat:

Puheenjohtaja Elli Kostiainen elli.a.kostiainen@utu.fi

Hallituksen jäsen Petri Jones jones.petri.a@student.uta.fi

Suomen kääntäjäopiskelijoiden liitto ry